Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
 
gops łagiewniki
ASYSTENT RODZINY 2012 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
środa, 29 sierpnia 2012 10:34

Od lipca 2012 r. przewidziane jest wsparcie  przez asystenta rodziny dla ok. 20 rodzin.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łagiewnikach pozyskał środki na dofinansowanie zatrudnienia asystenta rodziny w ramach "Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2012".

Czas realizacji: VII - XII 2012r.

Do głównych zadań asystenta rodzinnego należy:

- ścisła współpraca z pracownikiem socjalnym.
- osobisty kontakt z prowadzonymi osobami/rodzinami, w szczególności przez spotkania, które odbywają się w miejscu zamieszkania lub innym miejscu uzgodnionym z daną osobą/ rodziną (8 spotkań w miesiącu).
- diagnozowanie sytuacji  rodziny/ osoby w oparciu o rzetelne badanie potrzeb i możliwości.
- opracowanie planu pomocy i modyfikowanie tego planu w trakcie pracy z osobą/rodziną i z jej udziałem.
- wspieranie rodziny poprzez konsultacje i działania o charakterze edukacyjnym w szczególności w zakresie:

a) prawidłowego wychowania i opieki nad dziećmi (budowanie prawidłowych więzi między członkami rodziny, rozwijanie umiejętności wychowawczych, pomoc dzieciom w nauce itd.),
b) promowanie zdrowego stylu życia ( edukacje w zakresie higieny osobistej, prawidłowe odżywianie, edukacja w zakresie organizacji czasu wolnego itp.),
c) gospodarowania budżetem domowym (planowanie i monitorowanie wydatków, oszczędne gospodarowanie mediami, dbałość o bieżące opłaty itp.),
d) podziału obowiązków domowych na poszczególnych członków rodziny (sprzątanie, zmywanie, gotowanie, prasowanie, drobne remonty itp).

 Niezmiennie ich praca rozpoczyna się od określenia potencjałów i deficytów osób czy rodzin, które mają wspierać przez kolejne kilka miesięcy. Na podstawie tego nakreślony zostaje plan działania zmierzający do poprawy sytuacji życiowej uczestnika. Asystent pokazuje możliwości rozwiązania problemów, wybrnięcia z trudności, wspiera podczas działania, ale nigdy nie robi niczego za osobę, której udziela wsparcia. Towarzyszy, ale nie zastępuje

Poprawiony: środa, 29 sierpnia 2012 11:42
 
NOWE KRYTERIA W POMOCY SPOŁECZNEJ PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
środa, 29 sierpnia 2012 08:13

Aktualności - Nowe kryteria w pomocy społecznej od 1 października 2012r..  

W dniu 17 lipca 2012r. w Dzienniku Ustaw pod poz. 823 opublikowano Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2012r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

Rozporządzenie wprowadza nowe (porównanie w tabeli poniżej) zweryfikowane kwoty kryteriów dochodowych oraz świadczeń pienieżnych w pomocy spolecznej.

Rodzaj Obecnie obowiązujące kwoty Kwoty od 1 października 2012r. Wzrost o:
kryterium dochodowe dla osoby samotnie gospodarującej 477 zł 542 zł 65 zł
kryterium dochodowe dla osoby w rodzinie 351 zł / os. 456 zł / os. 105 zł
maksymalna kwota zasiłku stałego 444 zł 529 zł 85 zł
kwota dochodu z 1 ha przeliczeniowego 207 zł 250 zł 43 zł

Rozporządzenie wchodzi w zycie z dniem 1 października 2012r.

 

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2012r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.
Poprawiony: środa, 29 sierpnia 2012 08:15
 
DOŻYWIANIE W SZKOŁACH PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
niedziela, 12 sierpnia 2012 19:44

"Dożywianie dzieci w szkole"

Informujemy, że od 10 września 2012r. w Szkołach Podstawowych w Łagiewnikach, Jaźwinie i Olesznie oraz w Gimnazjum w Łagiewnikach, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej rozpoczyna realizację dożywiania w ramach wieloletniego programu "Pomoc Państwa w zakresie dożywiania".

W/w pomoc może być przyznana nieodpłatnie osobom i rodzinom, które spełniają określone ustawą o pomocy społecznej kryteria, w tym kryterium dochodowe nie przekraczające

 

351 zł x 150% = 526,50 zł na osobę w rodzinie.

Od 1 października 2012 w związku ze zmianą kryteriów dochodowych

456 zł x 150% = 684,00 zł na osobę w rodzinie.

 

Do udzielenia pomocy w zakresie dożywiania rodzic winien złożyć wniosek wraz z wymaganym kompletem dokumentów (w tym: dowód osobisty do wglądu, oświadczenia lub zaświadczenia o dochodach netto wszystkich, wspólnie gospodarujących członków rodziny za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku) w GOPS w Łagiewnikach.

Szczegółowe informacje w sprawie dożywiania można uzyskać pod nr telefonu GOPS Łagiewniki 74 8939984

Poprawiony: niedziela, 12 sierpnia 2012 21:05
 
KOMUNIKAT DLA OSÓB POBIERAJĄCYCH ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
środa, 01 sierpnia 2012 07:10

Komunikat w sprawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w okresie od lipca do grudnia 2012 r.

Rada Ministrów w dniu 25 czerwca 2012 r. przyjęła uchwałę Nr 104/2012 w sprawie ustanowienia rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne oraz rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne (Dz. U. z dnia 28 czerwca 2012 r., poz. 732). Uchwała i rozporządzenie przewidują, że niektóre osoby, tj. matka, ojciec lub opiekun faktyczny dziecka (opiekun faktyczny dziecka, to osoba faktycznie opiekująca się dzieckiem, która wystąpiła z wnioskiem do sądu rodzinnego o jego przysposobienie), mające w lipcu, sierpniu, wrześniu, październiku, listopadzie lub grudniu 2012 r. prawo do świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r., Nr 139, poz. 992,  z późn. zm.) - niezależnie od wieku dziecka, otrzymają dodatkowe świadczenie w wysokości 100 zł miesięcznie.

Pomoc będzie przyznawana z urzędu. Inne niż wyżej wymienione osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne, nie są objęte rządowym programem wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne. Zgodnie z przepisami ww. rozporządzenia, pomoc będzie wypłacana w przyjętym w danej gminie terminie wypłaty świadczenia pielęgnacyjnego. Osoby uprawnione do pomocy nie muszą składać wniosków o jej przyznanie, gdyż będzie ona przyznawana  i wypłacana z urzędu przez organ właściwy realizujący w danej gminie świadczenia rodzinne (tj. wójta, burmistrza lub prezydenta miasta lub upoważnionego kierownika/pracownika ośrodka pomocy społecznej lub innej jednostki organizacyjnej gminy). W związku z powyższym, decyzje ustalające prawo do pomocy podpisuje organ właściwy realizujący w danej gminie świadczenia rodzinne, tj. wójt, burmistrz lub prezydent miasta lub upoważniony do realizacji świadczeń rodzinnych w danej gminie kierownik/pracownik ośrodka pomocy społecznej lub innej jednostki organizacyjnej gminy. Jest to pomoc w kwocie 100 zł miesięcznie i zgodnie z ww. rozporządzeniem Rady Ministrów, przysługuje osobom mającym ustalone prawo do świadczenia pielęgnacyjnego za miesiąc lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad lub grudzień 2012 r. Oznacza to, że za każdy z ww. miesięcy, osobie mającej za dany miesiąc prawo do świadczenia pielęgnacyjnego, należy wypłacić po 100 zł pomocy. Pomoc nie jest świadczeniem rodzinnym i nie powoduje zmiany podstawy opłacania przez organ właściwy składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i zdrowotne za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne. Dane dotyczące realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne będą zbierane przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej odrębnym sprawozdaniem jednorazowym za pomocą aplikacji statystycznej QuickStat. W związku tym, a także mając na względzie, że świadczenie w kwocie 100 zł dla niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne nie jest świadczeniem rodzinnym, w sprawozdaniu rzeczowo-finansowym z zakresu świadczeń rodzinnych sporządzanym za III i IV kwartał 2012 r., nie należy wykazywać danych w powyższym zakresie. Pomoc będzie realizowana ze środków budżetu państwa

Poprawiony: środa, 01 sierpnia 2012 07:14
 
ZAPYTANIE OFERTOWE PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 31 lipca 2012 12:44

Łagiewniki, dnia 31 lipca 2012r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na zamówienie o wartości powyżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 2000 euro do 14000 euro

 

  1. Zamawiający

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

58-210 Łagiewniki

Ul. Sportowa 9

Tel/fax 74 893 99 84

Mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

zwraca się z zapytanie ofertowym o ocenę usług szkoleniowych

 

  1. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie usług szkoleniowych z zakresu aktywnej integracji dla 8 kobiet - uczestniczek projektu systemowego "Czas kryzysu = czas rozwoju! Aktywna integracja naszym wspólnym celem" wraz z zapleczem organizacyjnym tj. wynajmem sali na terenie Łagiewnik, zapewnieniem posiłku dla każdego uczestnika w trakcie zajęć oraz materiałów dydaktycznych niezbędnych do przeprowadzenia zajęć.

Poprawiony: wtorek, 31 lipca 2012 13:00
Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 3 z 10