Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
 
gops łagiewniki
Dożywianie w szkole PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
piątek, 01 sierpnia 2014 07:02

Informujemy, że od 08 września 2014r., Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej rozpoczyna realizację dożywiania w ramach wieloletniego programu "Pomoc Państwa w zakresie dożywiania".
W/w pomoc może być przyznana nieodpłatnie rodzinom, które spełniają określone ustawą o pomocy społecznej kryteria, w tym kryterium dochodowe nie przekraczające

456 zł x 150% = 684,00 zł na osobę w rodzinie.

Do udzielenia pomocy w zakresie dożywiania rodzic winien złożyć wniosek wraz z wymaganym kompletem dokumentów (w tym: dowód osobisty do wglądu, oświadczenia lub zaświadczenia o dochodach netto wszystkich, wspólnie gospodarujących członków rodziny za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku) w GOPS w Łagiewnikach.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr telefonu GOPS Łagiewniki 74 8939984 lub szkole.

Informujemy, że jest możliwość wykupienia obiadów w szkole bezpośrednio u organizatora w/w dożywiania.

Poprawiony: piątek, 01 sierpnia 2014 07:10
 
Stypendia dla niepełnosprawnych uczniów PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 01 lipca 2014 07:06

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łagiewnikach informuję, iż zgodnie z decyzja Zarządu Województwa Dolnośląskiego, został przedłużony termin naboru wniosków na stypendia w ramach Dolnośląskiego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym "Sprawny uczeń" na rok szkolny 2014/2015.

Stypendia w wysokości 1.000 zł kierowane są do uczniów, którzy:
1) posiadają orzeczenie o niepełnosprawności;
2) pochodzą z rodzin, w których miesięczny dochód na jedna osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 456 zł;
3) realizują obowiązek szkolny na poziomie szkół podstawowych (klasy 1-6), gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych (z wyłączeniem szkół policealnych);
4) zamieszkują obszar województwa dolnośląskiego.

Wnioski należy składać w terminie do dnia 31 lipca 2014 r. na adres:


Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Departament Spraw Społecznych
ul. Ostrowskiego 7
53-238 WrocławWarunki przyznawania ww. stypendiów, wzór wniosku oraz tryb postępowania w tych sprawach zamieszczone są na stronie internetowej www.niepelnosprawni.dolnyslask.pl, informacje można także uzyskać pod nr tel. :71/770-41-46,
71/770-41-48,
71/770-41-53.

 
KARTA DUŻEJ RODZINY PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
piątek, 13 czerwca 2014 06:55

W Monitorze Polskim z dnia 5 czerwca 2014 r. pod poz. 430 opublikowana została Uchwała  Nr 85 Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu dla rodzin wielodzietnych, zaś w Dzienniku Ustaw, pod poz.  755 ukazało się rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych. Program przewiduje wprowadzenie z dniem 16 czerwca 2014 r. Karty Dużej Rodziny. Karta przewiduje system zniżek dla rodzin zarówno w instytucjach publicznych, jak i na usługi oferowane przez podmioty prywatne. Jej posiadacze będą mieli możliwość korzystania z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju. Z Karty będą mogły skorzystać rodziny z przynajmniej trójką dzieci, niezależnie od dochodu. Karta będzie wydawana bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny. Rodzice będą mogli korzystać z karty dożywotnio, dzieci - do 18 roku życia lub do ukończenia nauki, maksymalnie do 25 roku życia. W przypadku osób niepełnosprawnych karta wydawana jest na czas orzeczenia o niepełnosprawności. W Gminie Łagiewniki sprawy związane z wydawaniem Karty będzie prowadził Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej z siedziba przy ul. Sportowej 9.Wnioski o wydanie Karty Dużej Rodziny należy składać codziennie od poniedziałku do piątku, do godziny 12.00 w pokoju nr 6.

 

WYMAGANE DOKUMENTY

Składając wniosek należy okazać oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających uprawnienia do przyznania Karty w szczególności:

1. W przypadku rodzica lub małżonka rodzica - dokument potwierdzając tożsamość;
2. Dzieci w wieku do ukończenia 18 roku życia - akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość;
3. Dzieci powyżej 18 roku życia - dokument potwierdzający tożsamość oraz zaświadczenie ze szkoły lub szkoły wyższej o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;
4. Dzieci legitymujące się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18 roku życia - dokument potwierdzający tożsamość i orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności;
5. W przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka - postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
6. W przypadku osób, o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - zaświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.


Pobierz Uchwałę Nr 85 Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014r. w sprawie ustanowienia rządowego programu dla rodzin wielodzietnych.

Pobierz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych.

Pobierz Wniosek o wydanie Karty Dużej Rodziny.

 
Prace społecznie - użyteczne PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 10 czerwca 2014 10:53

15 długotrwale bezrobotnych mieszkańców Gminy Łagiewniki skorzysta w roku 2014 z możliwości czasowego zatrudnienia w ramach prac społecznie użytecznych, które będą zorganizowane przy udziale Powiatowego Urzędu Pracy w Dzierżoniowie przez Urząd Gminy w Łagiewnikach, przy współpracy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Łagiewnikach - jako koordynatorem. Przed rozpoczęciem zatrudnienia odbyły się spotkania organizacyjne, gdzie kandydaci zapoznali się z warunkami pracy oraz przepisami i zasadami BHP.

Poprawiony: środa, 11 czerwca 2014 06:29
 
Zasiłek dla opiekuna PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 10 czerwca 2014 10:24

W Dzienniku Ustaw z dnia 30 kwietnia 2014 r., pod poz. 567 opublikowana została ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów. Ustawa określa warunki nabywania oraz zasady ustalania i wypłacania zasiłków dla opiekunów osobom, które utraciły prawo do świadczenia pielęgnacyjnego z dniem 1 lipca 2013 r. w związku z wygaśnięciem z mocy prawa decyzji przyznającej prawo do świadczenia pielęgnacyjnego. Zasiłek dla opiekuna, w kwocie 520 zł, będzie przysługiwał osobie, jeżeli decyzja o przyznaniu jej prawa do świadczenia pielęgnacyjnego wygasła z mocy prawa z dniem 1 lipca 2013 r., na podstawie uznanego za niekonstytucyjny art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw. Postępowanie w sprawie ustalenia prawa do zasiłku dla opiekuna wszczynane będzie na wniosek osoby ubiegającej się o zasiłek dla opiekuna. Wniosek będzie można składać maksymalnie w terminie 4 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy.

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 3 z 13