Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
 
Jak się starać o świadczenia rodzinne ? PDF Drukuj Email

Czym są świadczenia rodzinne?
Świadczeniami rodzinnymi są:
1) Zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego;
2) Świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz świadczenie pielęgnacyjne;
3) Zapomoga wypłacana przez gminy, na podstawie art. 22a
4) Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka.

Od kiedy trwa okres zasiłkowy?
Bieżący okres zasiłkowy 2015/2016 trwa od 01.11.2015r. do 31.10.2016r.

Od kiedy można składać wnioski na nowy okres zasiłkowy?
Nowe wnioski na okres zasiłkowy 2015/2016 można składać od września 2015r. W przypadku złożenia wniosków o zasiłek rodzinny prawo do zasiłku rodzinnego ustala się od dnia wpłynięcia wniosku.

Na jaki okres przyznaje się prawo do świadczeń rodzinnych?
Prawo do świadczeń rodzinnych ustala się począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami do końca okresu zasiłkowego. W przypadku ustalania prawa do świadczeń rodzinnych uzależnionych od niepełnosprawności osoby, prawo do świadczeń rodzinnych ustala się na okres zasiłkowy, chyba że orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności zostało wydane na czas określony. W tym przypadku prawo do świadczeń rodzinnych ustala się do ostatniego dnia miesiąca, w którym upływa termin ważności orzeczenia. Prawo do zasiłku pielęgnacyjnego, świadczenia pielęgnacyjnego ustala się na czas nieokreślony, chyba że orzeczenie zostało wydane na czas określony.

Komu przysługuje zasiłek rodzinny?
Prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków do zasiłku rodzinnego przysługuje:
1) Rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka;
2) Opiekunowi faktycznemu dziecka;
3) Osobie uczącej się.

Jakie jest kryterium dochodowe?
Zasiłek rodzinny wraz z dodatkami przysługuje, gdy dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 674,00 netto miesięcznie na osobę. Gdy członkiem rodziny jest dziecko z orzeczeniem o niepełnosprawności kryterium to 764,00 zł Zasiłek pielęgnacyjny oraz świadczenie pielęgnacyjne przysługują niezależnie od dochodu rodziny.
Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje, jeżeli łączny dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki w przeliczeniu na osobę nie przekracza kryterium dochodowego wynoszącego 764,00 zł netto. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka przysługuje jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1.922,00 zł netto.

Jakie są kwoty świadczeń?

- Zasiłek rodzinny:

  • Na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia - 89,00 zł miesięcznie
  • Na dziecko w wieku od 5 do 18 roku życia - 118,00 zł miesięcznie
  • Na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia - 129,00 zł miesięcznie

- Świadczenie pielęgnacyjne :

  • Od 01.05.2014r. do 31.12.2014r. - 800,00 zł miesięcznie
  • Od 01.01.2015r. do 31.12.2015r. - 1.200,00 zł miesięcznie
  • Od 01.01.2016r. - 1.300,00 zł miesięcznie

- Zasiłek pielęgnacyjny - 153,00 zł miesięcznie
- Specjalny zasiłek opiekuńczy - 520,00 zł miesięcznie 
- Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka 1.000,00 zł jednorazowo.