Wyprawka szkolna dla uczniów ze specjalnymi potrzebami PDF Drukuj Email

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łagiewnikach uprzejmie informuje, ze w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2017 r. "Wyprawka szkolna" jest możliwa pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego lub podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego przez Ministra Edukacji Narodowej. Co ważne, w odniesieniu do niektórych adresatów programów dofinansowanie obejmuje również zakup materiałów edukacyjnych innych niż podręczniki.

 

Program "Wyprawka szkolna" skierowany jest do uczniów:


  1. słabowidzących,
  2. niesłyszących,
  3. słabosłyszących,
  4. z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
  5. z niepełnoprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
  6. z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
  7. z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
  8. z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w pkt 1-7.

 

Więcej informacji na temat programu "Wyprawka szkolna" znajdziesz na stronie: Ministerstwa Edukacji Narodowej