Karta Dużej Rodziny - wymagane dokumenty PDF Drukuj Email

 

WYMAGANE DOKUMENTY


Składając wniosek należy okazać oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających uprawnienia do przyznania Karty w szczególności:

  1. W przypadku rodzica - dokument potwierdzając tożsamość oraz oświadczenie, że rodzic nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci;

  2. W przypadku małżonka rodzica - dokument potwierdzający tożsamość oraz akt małżeństwa;

  3. Dzieci w wieku do ukończenia 18 roku życia - akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość;

  4. Dzieci powyżej 18 roku życia - dokument potwierdzający tożsamość oraz oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce lub zaświadczenie ze szkoły lub szkoły wyższej o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;

  5. Dzieci legitymujące się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18 roku życia - dokument potwierdzający tożsamość i orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności;

  6. W przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka - postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;

  7. W przypadku osób, o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.

 

Uwaga! Zgodnie z art. 10 ust. 6, oświadczenia dot. pkt 1, 4, 7, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań!