Przemoc w rodzinie PDF Drukuj Email

 

Przemoc w rodzinie to zamierzone i wykorzystujące przewagę sił działanie skierowane przeciw członkowi rodziny, naruszające prawa i dobra osobiste, powodujące cierpienie i szkody. Przemoc w rodzinie jest przestępstwem ściganym przez prawo, zjawisko to występuje we wszystkich grupach społecznych niezależnie od poziomu wykształcenia czy sytuacji materialnej, rzadko bywa jednorazowym incydentem - jeżeli nie zostanie podjęte stanowcze działanie wobec sprawcy przemoc się powtórzy.

 

Cechy charakterystyczne przemocy:

 • jest intencjonalna - jest zamierzonym działaniem człowieka i ma na celu kontrolowanie i podporządkowanie osoby,
 • siły są nierówne - w relacji jedna ze stron ma przewagę nad drugą, ofiara jest słabsza, a sprawca silniejszy,
 • narusza prawa i dobra osobiste - sprawca wykorzystuje swoją przewagę i narusza podstawowe prawa ofiary (prawo do nietykalności fizycznej, godności, szacunku),
 • powoduje cierpienie i ból - sprawca naraża zdrowie ofiary na poważne szkody, również zagrażające jej życiu, doświadczanie bólu i cierpienia sprawia, że ofiara ma mniejszą zdolność do samoobrony.

Rodzaje przemocy:

 • fizyczna (np. popychanie, policzkowanie, kopanie, duszenie, bicie),
 • psychiczna (np. stała krytyka, wyśmiewanie, kontrolowanie i ograniczanie kontaktów z innymi osobami, domaganie się posłuszeństwa, poniżanie, stosowanie gróźb),
 • seksualna (np. wymuszanie pożycia seksualnego, nieakceptowanych praktyk seksualnych),
 • ekonomiczna (np. uniemożliwianie podjęcia pracy zarobkowej, odbieranie zarobionych pieniędzy, niezaspokajanie materialnych potrzeb rodziny).


Uchwałą Rady Gminy Łagiewniki z dnia 28 kwietnia 2011 r. Nr VIII/32/11 został przyjęty Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony jej Ofiar w Gminie Łagiewniki na lata 2011-2015, który jest realizacją art. 6 ust. 2 pkt. 1 Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Realizatorem programu jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w  Łagiewnikach przy współpracy innych instytucji i podmiotów.

 

Cel główny Programu: przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, zwiększenie dostępności i skuteczności profesjonalnej pomocy oraz ochrona ofiar przemocy w rodzinie.

 

Cele szczegółowe:

 • Skuteczne i efektywne zwalczanie przemocy w rodzinie;
 • poradnictwo medyczne, psychologiczne, pedagogiczne, prawne, pomoc społeczna,
 • funkcjonowanie Zespołu Interdyscyplinarnego do realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie,
 • promowanie i realizacja "Niebieskiej Karty" zakładanej prze Policję, Ośrodek Pomocy Społecznej, Ośrodek Zdrowia,
 • przesyłanie wniosków do Sądu Rejonowego o obowiązek podjęcia leczenia odwykowego w związku z nadużywaniem alkoholu i stosowaniem zaburzeń porządku i demoralizacji nieletnich.
 • Zapewnienie osobom doznającym przemocy bezpieczeństwa i skutecznej pomocy;
  • udzielanie informacji dotyczącej bezpiecznego schronienia osobom dotkniętym przemocy w ośrodkach interwencji kryzysowej zlokalizowanych na terenie powiatu dzierżoniowskiego.
  • Przeprowadzenie rozmów profilaktycznych z osobami nadużywającymi alkohol i stosującymi przemoc oraz doświadczającymi przemocy.
 • Zapewnienie interdyscyplinarnych szkoleń dla służb zajmujących się problemem przemocy;

 

Zmiana postawy mieszkańców wobec przemocy w rodzinie poprzez działania informacyjno - edukacyjne:

 • poradnictwo psychologiczne, pedagogiczne, rodzinne, socjalne,
 • szkolenia w zakresie przeciwdziałania przemocy.