WYJAŚNIENIE SIWZ PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 13 sierpnia 2012 07:35

Łagiewniki, dnia 08.08.2012r.

 

 

 

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ?dożywianie dzieci i młodzieży na terenie Gminy Łagiewniki "

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łagiewnikach, informuje, że zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy ? Prawo zamówień publicznych [dalej Pzp] (tekst jednolity: Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia [dalej SIWZ]. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, jednak nie później niż: na 2 dni przed upływem terminu składania ofert ? jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, czyli wartość poniżej 200.000,00 euro. Zamawiający niezwłocznie udziela wyjaśnień, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

 Pytanie 1

Na podstawie art.2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września

2001 r. (Dz. U. Nr 112. poz. 1198) prosimy o udostępnienie informacji na temat aktualnej

ceny jednostkowej wyżywienia dziennego netto lub brutto oraz informacji o aktualnym

Wykonawcy przedmiotu zamówienia.

Wyjaśnienie:

Aktualna cena jednostkowa za 1 gorący posiłek wynosi 4,00zł brutto

Firma realizująca zamówienie: ?SEZAM? - przedsiębiorstwo gastronomiczne Helena Kapka, Strzelin, ul. Wrocławska 37

Pytanie 2

Prosimy o informacje czy Wykonawca będzie zobowiązany do nakładania posiłków z termosów na zastawę stołową, czy Zamawiający przewiduje tylko załadunek i rozładunek posiłków tak jak jest podane w SIWZ ?

Wyjaśnienie:

Zamawiający przewiduje tylko załadunek i rozładunek posiłków tak jak jest podane w SIWZ

 

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Pzp, treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie bip Urzędu Gminy Łagiewniki oraz stronie internetowej GOPS Łagiewniki

Zamawiający niezwłocznie udzielił wyjaśnień. Zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt 3) ustawy Pzp, nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert.