ogłoszenie o zamówieniu PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
piątek, 08 czerwca 2012 19:07

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Nazwa i adres Zamawiającego

Nazwa :

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Adres:

ul. Jedności Narodowej 21, 58-210 Łagiewniki woj. dolnośląskie

tel./fax 0-74 8939984

Osoba upoważniona do kontaktów: Lucyna Torbus

mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków wraz z załącznikami zamówienia:
http:lagiewniki.bip.ornak.pl i Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Rodzaj zamówienia: usługi

Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony

Określenie przedmiotu zamówienia:

?Przygotowanie i dowóz gorących posiłków jednodaniowych dla uczniów szkół na terenie gminy Łagiewniki
w ilości 100 porcji dziennie od dnia 12.09.2011r. do 29.06.2012r.?.

Kryteria oceny ofert:

Wygra oferta o największej sumie punktów uzyskanych w kryteriach

najniższa cena ? 100%

Termin składania ofert:

Do dnia 28.07.2011 r. do godz. 09:00

Miejsce składania ofert:

W siedzibie zamawiającego:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Jedności Narodowej 21

58-210 Łagiewniki, pokój nr 7

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

 

Zamawiający
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Łagiewnikach
ul. Jedności Narodowej 21 58-210 Łagiewniki
tel/fax 74 8939984 e-mail Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

Zaprasza do złożenia oferty w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych na:

 

 

 

Przygotowanie i dowóz gorących posiłków do szkół na terenie Gminy Łagiewniki

 

 

 

CPV 55.52.40.00-9
Usługi dostarczania posiłków do szkół

 

 

 

 

 

Postępowanie jest prowadzone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) zwanej dalej w skrócie Prawo zamówień publicznych (PZP)

 

 

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łagiewnikach
ul. Jedności Narodowej 21 58-210 Łagiewniki
tel/fax 74 8939984 e-mail Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

gm. Łagiewniki, pow. dzierżoniowski, woj. dolnośląskie

 

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:

 

Postępowanie przetargowe prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego
o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy prawo zamówień publicznych
(tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.).

 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

 

1. Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i dowóz gorących posiłków jednodaniowych do szkół na terenie Gminy Łagiewniki

2. Zakres przedmiotu zamówienia:

a) Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i dostarczanie 100 posiłków jednodaniowych do szkół:

-Szkoła Podstawowa w Łagiewnikach
-Szkoła Podstawowa w Olesznej
-Szkoła Podstawowa w Jaźwinie
-Gimnazjum w Łagiewnikach

Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia lub zwiększenia ilości zamówienia w zależności od ilości osób objętych dożywianiem.
b) Dostarczane posiłki muszą być urozmaicone o wysokiej wartości odżywczej,

przygotowane zgodnie z zasadami żywienia dzieci i młodzieży.

c) Przy planowaniu posiłków należy uwzględnić zalecaną wartość energetyczną oraz uwzględnić normy produktów każdej z grup, należy także brać pod uwagę wartość odżywczą przygotowanych posiłków;

d) Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia i dostarczenia pięciodniowego

jadłospisu dla osób wyznaczonych przez Szkoły do kontaktu z Wykonawcą, w celu jego akceptacji.
e) Posiłki mają być dostarczane w pojemnikach zbiorczych przystosowanych do

kontaktu z żywnością (posiadające atest) i utrzymujących odpowiednią temperaturę

posiłku.

f) Wykonawca dostarczać będzie posiłki na własny koszt oraz ponosi koszty załadunku i rozładunku wszystkich dostaw posiłku.

g) Dowóz będzie odbywał się w dni robocze do godziny 12.00

h) Zamawiający zastrzega sobie prawo do okresowej kontroli w zakresie zgodności dostarczonych posiłków z wymogami Zamawiającego pod względem ilości oraz jakości dostarczanych posiłków.

 

3. Klasyfikacja ? Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

 

CPV 55.52.40.00-9 Usługi dostarczania posiłków do szkół

 

 

 

IV. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.

 

V. ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE

Zamawiający przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających polegających na

powtórzeniu zamówienia podstawowego do 50% wartości podstawowej.

 

VI. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Od 12.09.2011 r. do 29.06.2012r.

 

VII. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS

SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH

WARUNKÓW

 

1. O udzielenie zamówienia publicznego określonego w dziale III pkt. 1 SIWZ mogą

ubiegać się wykonawcy którzy:

1.1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

1.2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem

technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią

pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego

i osób zdolnych do wykonania zamówienia;

1.3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie

zamówienia;

1.4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy PZP

 

Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu wg formuły spełnia/nie spełnia. Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte w dokumentach lub oświadczeniach załączonych do oferty. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż Wykonawca spełnia wyżej wymienione warunki.

 

VIII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ

DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA

WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.

A. W celu potwierdzenia, że wykonawca spełnia warunki określone w dziale VII SIWZ Wykonawca do oferty powinien dołączyć:

1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają

wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej,

wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie

zamówienia albo składania ofert

2. Oświadczenie wypełnioną na formularzu oferty, o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp stanowiące załącznik nr 1 do oferty ( w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia - oświadczenie ma obowiązek złożyć ten lub ci z Wykonawców, któr(z)y w imieniu wszystkich wykazywać będą spełnianie tego warunku),

3. Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia, stanowiące załącznik nr 2 do oferty (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch uub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe oświadczenia dla każdego z nich).

4. Aktualne zaświadczenie oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i

społeczne, lub zaświadczenie że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,

odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w

całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3

miesiące przed upływem terminu składania ofert

5. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożone na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert( w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich).

6. Pozytywna opinia SANEPID-u - dopuszczająca wykonawcę do wykonywania

przedmiotowego zamówienia (przygotowanie posiłków, transport) aktualna na

dzień składania ofert.

7. Wykaz wykonanych , a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych usług, w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 2 usług z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że usługi zostały wykonane lub wykonywane należycie (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia oceniane będzie ich łączne doświadczenie). Wykaz należy sporządzić na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do formularza oferty,

8. Upoważnienie do podpisania oferty podpisane przez osobę (lub osoby)

figurujące w rejestrze handlowym (lub innym dokumencie, o którym mowa w

rubryce 1) jako posiadającą uprawnienia do podpisywania zobowiązań w

imieniu Oferenta w przypadku podpisania oferty przez osobę nieupoważnioną

( załączyć w przypadku gdy konieczne)

9. Oświadczenie o podwykonawcach.

B. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów wymienionych powyżej ma

obowiązek przedstawić odpowiednie dokumenty, o którym mowa w § 2

Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 maja 2006 r. (Dz.U. nr 87 poz. 605) w

sprawie rodzajów dokumentów jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz

form w jakich te dokumenty mogą być składane.

3. Wyżej wymienione dokumenty mogą być przedstawione w formie oryginału lub

kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

4. Dokumenty nie wymagane niniejszą specyfikacją nie będą przez Zamawiającego

rozpatrywane.

5. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców, którzy nie spełnili warunków udziału w postępowaniu.

 

IX. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ

ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA

OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, WSKAZANIE OSÓB

UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

1. Zamawiający wymaga, aby wszelkie pisma związane z przetargiem, w tym

ewentualne zapytania lub protesty oraz informacje o wniesieniu odwołania, były

kierowane wyłącznie na adres zamieszczony w rozdziale I SIWZ .

2. Zamawiający nie udziela żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane przez Wykonawców zapytania w sprawach wymagających zachowania formy pisemnej.

3. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy

przekazują zgodnie z wyborem Zamawiającego faksem oraz drogą pocztową. W

przypadku przesłania przez Zamawiającego dokumentów lub informacji faksem

(czynność ta będzie poprzedzona rozmową telefoniczną) na numer podany przez

Wykonawcę, uważa się za doręczone prawidłowo. Każdy przesłany faks należy

potwierdzić także drogą pocztową.

4. Zamawiający nie dopuszcza formy porozumiewania się drogą elektroniczną.

5. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz zamieszcza na stronie internetowej. Jeżeli zmiana treści SIWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.

6. Osobą upoważnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest Pani Teresa Szpot- przewodniczący komisji przetargowej, tel. nr 74 8939984 od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 do 15:00.

 

X. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM.

Zamawiający nie żąda od Wykonawców składających ofertę wniesienia wadium.

 

XI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:

1. Okres związania ofertą wynosi 30 dni od terminu składania ofert.

2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania

ofert.

 

XII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT:

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na wykonanie przedmiotu Zamówienia.

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej.

2. Wykonawca składa ofertę zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

3. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim.

4. Całość ofert powinna być złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe

zdekompletowanie - arkusze (kartki) oferty powinny być zszyte, zbindowane lub

trwale połączone w jedną całość inną techniką.

5. Oferta, jej załączniki oraz oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnienie

warunków udziału w postępowaniu muszą być podpisane przez osobę upoważnioną

do reprezentowania Wykonawcy.

Wszelkie zmiany w treści oferty i w/w dokumentach (poprawki, przekreślenia, dopiski) muszą być podpisane przez osobę upoważnioną przez Wykonawcę do ich podpisania.

7. Wykonawca składa wraz z ofertą oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w

postępowaniem oraz dokumenty potwierdzające spełnienie warunku w postępowaniu

wymienionej w niniejszej specyfikacji.

8. Oferta musi zawierać oświadczenie Wykonawcy wskazujące w ofercie części

zamówienia, których wykonanie powierzy podwykonawcom. Wykonawca nie ma

obowiązku definiowania ewentualnych podwykonawców robót.

9. Oferta powinna być umieszczona bezwzględnie w dwóch zamkniętych kopertach, na kopercie wewnętrznej należy umieścić pieczęć firmy, zewnętrzna koperta powinna być zaadresowana do zamawiającego i z napisem zawierającym tytuł postępowania:

 

Przygotowanie i dowóz gorących posiłków do szkół na terenie Gminy Łagiewniki

 

10. Ceny jednostkowe i wartość należy podawać w zaokrągleniu do pełnych groszy czyli do dwóch miejsc po przecinku przy czym końcówki poniżej 0,5 gr. pomija się a

końcówki 0,5 grosza i wyżej zaokrągla się do 1 grosza.

11. Wykonawca ma prawo, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub

wycofać ofertę.

12. Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.

13. Oferent, składając ofertę może zastrzec, że nie mogą być udostępniane znajdujące się w jego ofercie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu

przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Zastrzeżenie winno być

wówczas dokonane poprzez złożenie oferty w dwóch częściach opisanych jako ?część

jawna oferty? i jako ?część tajna oferty?. Oferta złożona bez podziału na części jest ofertą jawną. Wykonawca nie może zastrzec informacji, dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie.

 

XIII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT.

1. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 28.07.2011 r. do godz. 09:00 w

Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łagiewnikach

2. Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone bez rozpatrywania.

3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.07.2011 r. o godz. 10.00 w Sali nr 7 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łagiewnikach

4. Otwarcie ofert jest jawne.

5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę jaką zamierza

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

6. Podczas otwarcia ofert zostanie podana nazwa (firma) oraz adres (siedziba)

Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także cena brutto oferty.

 

XIV. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY ORAZ OPIS KRYTERIÓW,

KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KIEROWAŁ SIĘ PRZY

WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH

KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT.

1. Cena oferty uwzględnia wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu

zamówienia i musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT, zgodnie z załączonym wzorem druku.

2. Cena oferty zostanie wyliczona przez Wykonawcę w oparciu o własną kalkulację z

uwzględnieniem zawodowego charakteru swej działalności.

3. Cena ofertowa musi być podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

4. Wykonawca podaje w ofercie cenę ofertową za wykonanie całego zamówienia obejmując wszystkie nakłady na jego realizację oraz cenę jednostkową obejmującą przygotowanie oraz dostarczenie jednego posiłku.

5. Ceny jednostkowe określone przez Wykonawcę w ofercie nie będą podlegać zmianie w toku realizacji przedmiotu zamówienia.

6. Zamawiający dokona oceny ofert nieodrzuconych.

7. Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie kryterium najniższej ceny ?100%

9. Dokonanie oceny ofert nastąpi przez punktowanie w/w kryterium w skali 0-100 punktów wg następującej formuły:

(Cn/Cof.b)x100 pkt. = ilość punktów

gdzie:

Cn- najniższa cena oferty brutto

Cof.b - cena brutto oferty badanej

100 - wskaźnik stały

10. Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w którym jedynym kryterium oceny ofert jest cena, nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.

11. Zamawiający przyzna zamówienie Oferentowi, którego oferta odpowiada zasadom

określonym w ustawie o zamówieniach publicznych i spełnia wymagania określone w

specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz została uznana za najkorzystniejszą.

 

XV. INFORMACJA DOTYCZĄCA WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ

BYĆ PROWADZONE ROZLICZENIA MIEDZY ZAMAWIAJĄCYM A

WYKONAWCĄ

Rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone w PLN.

 

XVII. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAC

DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY

W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.

1. Po wyborze najkorzystniejszej oferty i ostatecznym rozstrzygnięciu ewentualnych

protestów lub po upływie terminu do ich wnoszenia, Zamawiający wezwie

Wykonawcę do podpisania umowy w terminie nie krótszym niż 5 dni od otrzymania

przez wszystkich Wykonawców składających oferty ogłoszenia o wyniku przetargu.

W krótszym terminie zawarcie umowy jest możliwe tylko wtedy gdy oferta zostanie

złożona przez jednego Wykonawcę.

2. Podpisanie umowy nastąpi w siedzibie Zamawiającego.

3. Niestawienie się w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego traktuje się jako

uchylanie od zawarcia umowy. W takim przypadku Zamawiający ma prawo wybrać

ofertę spośród pozostałych bez ich ponownej oceny.

 

XVII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO

WYKONANIA UMOWY.

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

 

XVIII. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ

WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWARTEJ UMOWY W SPRAWIE

ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO ORAZ OGÓLNE WARUNKI UMOWY.

1. Zakres świadczenia wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego

zobowiązaniem zawartym w ofercie.

2. Zamawiający zastrzega aneksowanie umowy w przypadku zmniejszenia zakresu

umowy.

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy za rzeczywistą liczbę dostarczonych posiłków.

4. Umowa jest nieważna w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w SIWZ.

5. Aneksowanie umowy możliwe jest w następujących przypadkach:

a) zmiany nazw, adresów siedzib Wykonawcy lub Zamawiającego, osób

uprawnionych do zawierania umów

b) zmiany godziny dostarczania posiłków

c) zmiana przedstawicieli Wykonawcy lub Zamawiającego

 

XIX. POUCZENIE O ŚRODKACH PRAWNYCH.

Wykonawcom, a także innym osobom, których interes doznał lub może doznać

uszczerbku w uzyskaniu zamówienia w wyniku naruszenia przez Zamawiającego

przysługują środki ochrony prawnej określone w art. 179-198 Ustawy PZP ( tekst

jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759)

 

 

XX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przepisy

ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) oraz przepisy kodeksu cywilnego.

 

 

ZAŁĄCZNIKI:

 1. FORMULARZ OFERTOWY

 1. ZAŁĄCZNIK NR 1

 2. ZAŁĄCZNIK NR 2

 3. ZAŁĄCZNIK NR 3

 4. WZÓR UMOWY

 

Zatwierdzam:

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Łagiewnikach
Lucyna Torbus

 

KARTA OFERTY I ZAŁĄCZNIKI

 

 

 

OFERTA

Nazwa i siedziba oferenta:.................................................................................................

Regon:................................................................................................................................

NIP: ...................................................................................................................................

Nr telefonu.................................................. Nr fax..........................................................

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na:

Przygotowanie i dowóz gorących posiłków do szkół na terenie Gminy Łagiewniki1.Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia objętego ogłoszeniem zgodnie z wymogami zawartymi w opisie przedmiotu zamówienia w cenie:

 

Cena za 1 posiłek netto......................................................zł

słownie:............................................................................................................................


w tym ............................ zł VAT


słownie:............................................................................................................................

Cena za 1 posiłek brutto:............................. .........................zł


słownie:............................................................................................................................

 

Oferowana cena zawiera wszystkie koszty dowozu i wydania zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.


2. Oświadczamy, że cena podana w ofercie nie będzie ulegać zmianie.


3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz z załącznikami do niej i nie wnosimy do nich, jak również co do sposobu przekazywania nam informacji przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego żadnych zastrzeżeń.

 

4. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez 30 dni od upływu terminu składania ofert.


5. Załączony do specyfikacji istotnych warunków zamówienia wzór umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na warunkach określonych w projekcie umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego; zobowiązujemy się do wykonania zamówienia w terminie określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia;

6. Zamierzam/nie zamierzam* przekazać części zamówienia podwykonawcom.

Poniżej przedstawiam zakres robót, które zamierzam przekazać podwykonawcy:

 

 

Rodzaj powierzonej

części zamówienia

 

Wartość

powierzonej części

zamówienia

 

 


 


 


 


 


 


 


 


 

Załącznikami do niniejszej oferty są:

 

1. ................................................................

2. ................................................................

3. ................................................................

4. ................................................................

5. ................................................................

6. ................................................................

7. ...............................................................

8. ................................................................

9. ................................................................

10. ..............................................................


Nazwa i adres WYKONAWCY :

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

NIP ........................................................................

REGON ..................................................................


Adres, na który Zamawiający powinien przesyłać ewentualną korespondencję:

............................................................................................................................................

Strona internetowa Wykonawcy :

............................................................................................................................................

Osoba wyznaczona do kontaktów z Zamawiającym:

...........................................................................................................................


numer telefonu: 0 (**)


Numer faksu: 0 (**)


e-mail ................................................................................................


............................., dnia ..................... ..................................................

 

 

 

 

* - niepotrzebne skreślić

Wykonawca/wykonawcy

Załącznik nr 1 do Oferty

(Pieczęć adresowa Wykonawcy)

 

 

 

OŚWIADCZENIE

 

z art. 22 ust. 1 pkt 1- 4 Prawa zamówień publicznych

 

Oświadczam(y), że stosownie do treści art. 22 ust. 1 pkt 1-4 w zw. z art. 44 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych spełniamy warunki dotyczące:

 1. posiadania uprawnień do wykonywania działalności lub czynności objętych niniejszym zamówieniem, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

 2. posiadania wiedzy i doświadczenia;

 3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia;

 4. sytuacji ekonomicznej i finansowej,

ponadto oświadczam(y), że stosownie do treści art. 44 powołanej ustawy spełniam(y) warunki udziału w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

 

 

 

 

 

(Miejscowość, data)

(Podpis osoby/osób uprawnionych do występowania w imieniu Wykonawcy)

 

 

 

Załącznik nr 2 do Oferty

 

(Pieczęć adresowa Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE

(zgodne z art. 24 ust. 1 ust. 2 Prawa zamówień publicznych)

1. Oświadczamy, że nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, w szczególności na podstawie art. 24 ustęp 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, który stanowi, że, z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

a) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;

b) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego;

c) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

d) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

e) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

f) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

g) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

h) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

i) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.

 

 1. 2. Oświadczamy, że nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w szczególności na podstawie art. 24 ustęp 1a ustawy Prawo zamówień publicznych, który stanowi, że z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców, z którymi dany zamawiający rozwiązał albo wypowiedział umowę w sprawie zamówienia publicznego albo odstąpił od umowy w sprawie zamówienia publicznego z powodu okoliczności za które wykonawca ponosi odpowiedzialność, jeżeli rozwiązanie albo wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od niej nastąpiło w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania a wartość niezrealizowanego zamówienia wynosiła co najmniej 5% wartości umowy.

 2. 3. Oświadczamy, że nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, w szczególności na podstawie art. 24 ustęp 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, który stanowi, że z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza również wykonawców, którzy:

 1. wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; przepisu nie stosuje się do wykonawców , którym udziela się zamówienia na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 lub art. 67 ust. 1 pkt 1 i 2;

 2. nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub w terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3, albo nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą;

 3. złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania;

 4. nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu.

 

 

 

(Podpis osoby/osób uprawnionych do występowania w imieniu Wykonawcy)

 

 

(Miejscowość, data)

 

Załącznik nr 3 do Oferty

 

 

(Pieczęć adresowa Wykonawcy)

 

 

Wykaz wykonanych usług

w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zgodny z zapisem punktu 9 ppkt 2 SIWZLp.

Przedmiot usługi

Wartość

Odbiorca

Data wykonania

1

 


 


 


 


2

 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

Uwaga:

Do wykazu należy załączyć listy referencyjne potwierdzające, że wykazane usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

 

 

(Podpis osoby/osób uprawnionych do występowania w imieniu Wykonawcy)

 

 

 

(Miejscowość, data)

 

 

 

WZÓR UMOWY

 

 

UMOWA NR ........../2011

zawarta w dniu ......................................... roku w Łagiewnikach pomiędzy:

Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Łagiewnikach, w imieniu którego działają:

1. Kierownik GOPS ? Lucynę Torbus

2. Główna Księgowa ? Janinę Piórkowską,

zwanym dalej w treści umowy ?Zamawiającym?

 

a ..........................................

z siedzibą w ..............................

wpisanym do rejestru ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez..................pod numerem................................

REGON................................ NIP-.....................reprezentowanym przez.............

zwanym dalej w treści umowy Wykonawcą.

 

Niniejsza umowa zawarta jest na podstawie art. 39 ustawy ? prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2010 r. tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) oraz następstwem wyboru przez Zamawiającego oferty najkorzystniejszej.

Strony zawarły umowę o następującej treści:

§ 1

1) Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i dostarczanie ??.. posiłków jednodaniowych do szkół:

-Szkoła Podstawowa w Łagiewnikach
-Szkoła Podstawowa w Olesznej
-Szkoła Podstawowa w Jaźwinie
-Gimnazjum w Łagiewnikach

Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia lub zwiększenia ilości zamówienia w zależności od ilości osób objętych dożywianiem.

2) Posiłki będą dostarczanie od 6 września 2010r. do końca roku szkolnego 2010/2011.
3) Dostarczane posiłki muszą być urozmaicone o wysokiej wartości odżywczej,

przygotowane zgodnie z zasadami żywienia dzieci i młodzieży.

4) Przy planowaniu posiłków należy uwzględnić zalecaną wartość energetyczną oraz uwzględnić normy produktów każdej z grup, należy także brać pod uwagę wartość odżywczą przygotowanych posiłków;

5) Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia i dostarczenia pięciodniowego

jadłospisu dla osób wyznaczonych przez Szkoły do kontaktu z Wykonawcą, w celu jego akceptacji.
6) Posiłki mają być dostarczane w pojemnikach zbiorczych przystosowanych do

kontaktu z żywnością (posiadające atest) i utrzymujących odpowiednią temperaturę

posiłku.

7) Wykonawca dostarczać będzie posiłki na własny koszt oraz ponosi koszty załadunku i rozładunku wszystkich dostaw posiłku.

8) Dowóz będzie odbywał się w dni robocze do godziny 12.00

9) Zamawiający zastrzega sobie prawo do okresowej kontroli w zakresie zgodności dostarczonych posiłków z wymogami Zamawiającego pod względem ilości oraz jakości dostarczanych posiłków.

§ 2

1. Każdorazowo będzie potwierdzany odbiór ilości posiłków przez osoby odpowiadające za ich przyjęcie.

2. W przypadku dostarczenia większej ilości posiłków niż potwierdzonych przez

Zamawiającego Wykonawca nie otrzyma zapłaty.

§ 3

1. Wartość jednego posiłku wynosi brutto:
brutto ................. zł

(słownie:..........................................................................)

w tym VAT............................................................. (słownie................................................)

2. Zamawiający zapłaci za rzeczywistą ilość dostarczonych posiłków.

3. Ceny jednostkowe posiłków nie mogą ulec zmianie w okresie obowiązywania umowy.

4. Opłata za wykonanie i wydanie posiłków rozliczana będzie miesięcznie na podstawie faktury wystawionej przez Zleceniobiorcę wraz z wykazem ilościowym wydanych posiłków, potwierdzonym przez dyrektorów szkół.

6. Faktura płatna będzie w terminie 14 dni od daty wpływu do siedziby Zamawiającego przelewem na konto Wykonawcy.

7. Faktury winny być wystawiane na

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Łagiewnikach
ul. Jedności Narodowej 21
58-210 Łagiewniki

NIP 914-12-24-462

§ 4

1. Na wypadek nienależytego wykonania umowy Zamawiający ma prawo zastosowania w stosunku do Wykonawcy kar umownych w następujących przypadkach i wysokości:

a) za odstąpienie od umowy z winy Wykonawcy w wysokości 10 000,00 zł.

b) za jednorazowy brak dostawy w wysokości 1 000,00 zł.

2. Wykonawca ma prawo zastosowania kar umownych w stosunku do Zamawiającego w przypadku odstąpienia od umowy z winy Zamawiającego w wysokości 10 000,00 zł.

3. Jeżeli na skutek zaniedbań ze strony Wykonawcy powstanie szkoda w stosunku do

Zamawiającego bądź dzieci zobowiązany on jest do jej naprawienia w pełnej wysokości również w przypadku, dla których ustalono kary.

§ 5

1. Przygotowanie posiłków niezgodnie z wymaganiami kalorycznymi, z nieświeżych

produktów, a także niezgodnie z zachowaniem warunków higieniczno ? sanitarnych,

spowoduje zwrot posiłków na koszt Wykonawcy.
W takim przypadku Zamawiający zamówi posiłek u innego dostawcy na koszt Wykonawcy.

2. Trzykrotne powtórzenie się takiej sytuacji w trakcie trwania umowy uprawnia

Zamawiającego do rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym bez zastosowania

terminu wypowiedzenia.

3. Każda ze stron ma możliwość wypowiedzenia umowy z zachowaniem
2-miesięcznego okresu wypowiedzenia, liczonego na koniec miesiąca

§ 6

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w drodze aneksu do umowy pod rygorem nieważności.

§ 7

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 8

Wszelkie spory mogące wynikać na tle wykonania umowy strony rozstrzygać będą polubownie, a w przypadku nie dojścia do porozumienia spór poddany zostanie rozstrzygnięciu przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 9

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla Zamawiającego i dla Wykonawcy.