Świadczenie wychowawcze PDF Drukuj Email
Świadczenie wychowawcze to znacząca pomoc finansowa ze strony państwa dla rodzin wychowujących dzieci.
Terminy składania wniosków

Na kolejny okres świadczeniowy trwający od 01 października 2018r. do 30 września 2019r. można złożyć wniosek o świadczenie wychowawcze w terminach:

 • od 1 lipca 2018r. drogą elektroniczną. Wniosek można złożyć za pomocą przyjaznych użytkownikowi narzędzi:
  • systemy bankowe
  • portal "emp@tia"
  • PUE ZUS
  • epuap
 • od 1 sierpnia 2018r. w formie tradycyjnej (papierowej)

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze złoży wniosek wraz z kompletem dokumentów w następujących terminach:

termin złożenia wniosku ustalenie prawa do świadczenia i jego pierwsza wypłata następuje do dnia
od dnia 01.07.2018r. do dnia 31.08.2018r. 31.10.2018r.
od dnia 01.09.2018r. do dnia 30.09.2018r. 31.11.2018r.
od dnia 01.10.2018r. do dnia 31.10.2018r. 31.12.2018r.
od dnia 1.11.2018r. do dnia 30.11.2018r 31.01.2019r
od dnia 01.12.2018r. do dnia 31.12.2018r. 28.02.2019r.
od dnia 01.02.2018r. rozpatrzenie wniosku na bieżąco

Uwaga! W przypadku gdy osoba złoży wniosek wraz kompletem dokumentów od dnia 01.11.2018r., świadczenie zostanie ustalone od miesiąca jego złożenia bez wyrównania za miesiące poprzednie.

Uprawnieni do świadczenia
 • Matka, ojciec, opiekun faktyczny dziecka (czyli taki, który wystąpił do sądu o jego przysposobienie albo opiekun prawny dziecka).
 • W przypadku zbiegu prawa rodziców, opiekunów prawnych dziecka lub opiekunów faktycznych dziecka do świadczenia wychowawczego, świadczenie wypłaca się temu z rodziców, opiekunów który faktycznie sprawuje opiekę nad dzieckiem. Jeżeli opieka nad dzieckiem sprawowana jest równocześnie przez oboje rodziców, opiekunów, świadczenie wypłaca się temu, kto pierwszy złoży wniosek.
Kryterium dochodowe
 • Świadczenie wychowawcze przysługuje w wysokości 500,00 zł miesięcznie na dziecko w rodzinie.
 • Świadczenie przysługuje do ukończenia przez dziecko 18 roku życia.
 • Osobom, które nie starają się o świadczenie wychowawcze na tzw. "pierwsze dziecko" świadczenie przysługuje niezależnie od dochodów w rodzinie. W takim przypadku nie ma potrzeby przedkładania dokumentów dotyczących sytuacji dochodowej.
 • Świadczenie wychowawcze przysługuje na "pierwsze dziecko" jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 800,00 zł. Jeżeli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne, świadczenie wychowawcze przysługuje na pierwsze dziecko osobom, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1 200,00 zł.
 • Rokiem kalendarzowym, który będzie brany pod uwagę przy ustalaniu prawa do świadczenia wychowawczego na okres trwający od 01.10.2018r. do 30.09.2019r. jest rok 2017.
Dodatkowe warunki dla samotnych rodziców

Przepisy wymagają spełnienia dodatkowych warunków w przypadku ubiegania się o świadczenie wychowawcze przez osobę samotnie wychowującą dziecko:

Zgodnie z dodanym art. 8 ust. 2 ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, świadczenie wychowawcze na dane dziecko nie przysługuje, jeżeli osobie samotnie wychowującej dziecko (panna, kawaler, wdowa, wdowiec, osoba rozwiedziona lub będąca w separacji orzeczonej wyrokiem sądu) nie zostało ustalone, na rzecz tego dziecka od jego rodzica, świadczenie alimentacyjne na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, chyba że:

 1. drugi z rodziców dziecka nie żyje;
 2. ojciec dziecka jest nieznany;
 3. powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone;
 4. sąd zobowiązał jedno z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka;
 5. dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obojga rodziców sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach.

W przypadku gdy osoba samotnie wychowująca dziecko, której prawo do świadczenia wychowawczego w stosunku do danego dziecka uzależnione jest od ustalenia na rzecz tego dziecka od jego rodzica świadczenia alimentacyjnego na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, złoży wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego i nie dołączy do wniosku tego tytułu wykonawczego, podmiot realizujący świadczenie wychowawcze przyjmuje wniosek i, w zakresie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego w stosunku do tego dziecka, wyznacza termin 3 miesięcy na dostarczenie tytułu wykonawczego.

Obowiązek informowania o wszelkich zmianach

W przypadku wystąpienia zmian mających wpływ na prawo do świadczenia wychowawczego osoba otrzymująca świadczenie wychowawcze jest obowiązana do niezwłocznego powiadomienia o tym organu właściwego wypłacającego to świadczenie.