OGÓLNOPOLSKA KARTA DUŻEJ RODZINY PDF Drukuj Email

Przyjęty przez Radę Ministrów rządowy program, skierowany jest do rodzin wielodzietnych wychowujących troje i więcej dzieci. Na jego podstawie rodziny mogą nabyć uprawnienia do Karty Dużej Rodziny. Karta przysługuje rodzinie niezależnie od dochodu i na jej podstawie rodziny będą mogły korzystać z uprawnień jakie znajdują się w katalogu ulg i zwolnień zamieszczonego na stronie internetowej MPiPS www.mpips.gov.pl oraz na stronie rodzina.gov.pl. Lista zniżek aktualizowana jest na bieżąco.


Cel wydawania Karty Dużej Rodziny:

  • umacnianie oraz wspieranie rodziny wielodzietnej,
  • promowanie modelu i pozytywnego wizerunku rodziny wielodzietnej,
  • zwiększenie szans rozwojowych i życiowych dzieci i młodzieży z rodzin wielodzietnych.

Kto może ubiegać o Kartę Dużej Rodziny?

Rodziny wielodzietne tj. rodzice mający na utrzymaniu co najmniej troje dzieci w wieku do ukończenia :
  • 18 roku życia,
  • 25 roku życia w przypadku gdy dziecko uczy się w szkole lub szkole wyższej,
  • bez ograniczeń wiekowych - w przypadku dzieci legitymującym się orzeczeniem, o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Co zrobić, aby otrzymać Kartę Dużej Rodziny?

W celu otrzymania KDR, należy wypełnić i złożyć wniosek w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łagiewnikach z siedzibą przy ulicy Sportowej 9. Wnioski będą przyjmowane codziennie od poniedziałku do piątku, do godziny 12:00 w pokoju nr 6. Składając wniosek należy okazać oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających uprawnienia do przyznania Karty. Wykaz niezbędnych dokumentów, można zobaczyć tutaj. Druki wniosków można pobrać drogą elektroniczną z zakładki Dokumenty -> Wzory Dokumentów -> Karta Dużej Rodziny albo ze strony rodzina.gov.pl.

Karta Dużej Rodziny wydawana jest bezpłatnie, każdej osobie zgłoszonej we wniosku. W przypadku, gdy Karta zostanie zagubiona, skradziona lub w inny sposób utracona, należy złożyć wniosek o duplikat Karty. Składając wniosek o wydanie duplikatu Karty okazuje się dokument potwierdzający tożsamość lub w przypadku dziecka, odpis aktu urodzenia. Wydanie duplikatu Karty podlega opłacie w wysokości 9,40 zł.