GOPS Łagiewniki
Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 16 lutego 2016 09:32

Uprzejmie przypominamy, że dniach od 22 lutego 2016 r. do 26 lutego 2016 r. obchodzony będzie Tydzień Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem.


W związku z powyższym w okresie od 22 lutego 2016 r. ( poniedziałek ) do 26 lutego 2016 r. ( piątek ) w siedzibie Prokuratury Rejonowej w Dzierżoniowie przy ul. Rolnej 1 w godzinach od 8.00 do 15.00 będzie pełniony specjalny dyżur, w trakcie którego wyznaczony prokurator ( Zbigniew Kata ) będzie przyjmował osoby zainteresowane uzyskaniem pomocy w postaci porad prawnych, w tym informacji o uprawnieniach przysługujących ofiarom przestępstw w szczególności pokrzywdzonym w toku postępowania karnego.

 
Wnioski przez Internet! PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
piątek, 15 stycznia 2016 09:13

Uwaga! Od stycznia 2016r. istnieje możliwość ubiegania się o zasiłek, świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego, a także Kartę Dużej Rodziny przez Internet!  Dzięki nowym przepisom rodziny mają możliwość załatwienia wszelkich spraw drogą elektroniczną. Dzięki zmianom w ustawach proces wnioskowania i przyznawania świadczeń będzie sprawniejszy, czas niezbędny na wydanie decyzji - krótszy, weryfikacja uprawnień - dokładniejsza, i co najważniejsze - znikną niektóre uciążliwe dla świadczeniobiorców bariery administracyjne.


Aby móc złożyć wniosek bez udawania się do Ośrodka, należy wejść na stronę Empatii w zakładkę eWnioski:

 

 • zalogować się,
 • wypełnić odpowiedni wniosek,
 • podpisać wniosek używając bezpiecznego podpis elektronicznego bądź profilu zaufanego.

 

W przypadku osób które nie mają podpisu elektronicznego, a chciałyby złożyć w ten sposób wniosek, niezbędne jest założenia bezpłatnego konta na portalu ePUAP.  Natomiast w przypadku pierwszej wizyty na portalu Emp@tia , zarejestrujesz swoje konto klikając w pole "LOGOWANIE ZAKŁADANIE KONTA" (w prawym górnym rogu ekranu) strony.

 

Załączniki:
 
Karta Dużej Rodziny PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
piątek, 15 stycznia 2016 07:36

 

Dla kogo Karta Dużej Rodziny?


Karta Dużej Rodziny przysługuje dla każdego członka rodziny, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają na utrzymaniu przynajmniej troje dzieci, czyli są to:

 • ojciec i matka,
 • macocha lub ojczym (małżonek jednego z rodziców),
 • dzieci.

Kartę przyznaje się niezależnie od dochodu w rodzinie. Usługa jest bezpłatna, natomiast koszt wydania duplikatu Karty to 9,21 zł. O kartę dużej rodziny mogą się również starać rodziny zastępcze i rodzinnych dom dziecka.

Przed złożeniem wniosku należy również pamiętać, że aby otrzymać Kartę Dużej Rodziny, rodzice nie mogą być pozbawieni władzy rodzicielskiej w stosunku do co najmniej trojga dzieci, rodzice nie mogą być również ograniczeni we władzy rodzicielskiej przez umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej. W tym celu w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łagiewnikach podpisywane jest stosowne do tej sytuacji oświadczenie.

 

Jakie zniżki są oferowane?


Pełny wykaz zniżek zamieszczony jest na stronie rodzina.gov.pl , natomiast posiadając Kartę Dużej Rodziny, można otrzymać zniżki m.in. na:

 • paliwo,
 • energię elektryczną,
 • rozmowy telefoniczne,
 • przejazdy kolejowe - 37% na bilety jednorazowe, 49% na bilety miesięczne dla rodziców,
 • ulgi na paszporty- dla rodziców 50%, dla dzieci nawet do 75%,
 • inne.

 

Do kiedy przyznawana jest Karta Dużej Rodziny?


Rodzice otrzymują kartę bezterminowo, chyba że utracą władzę rodzicielską w stosunku do co najmniej 3 dzieci. Wtedy taka karta jest anulowana. Dzieciom które są niepełnoletnie karta wydawana jest do ukończenia przez nich 18 lat. Dzieci które uczą się w szkole lub studiują - do ukończenia nauki, maksymalnie do ukończenia 25 lat, dzieci niepełnosprawne - na czas obowiązywania orzeczenia o niepełnosprawności.


Co należy zrobić aby otrzymać Kartę?


 • Przyjść do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z siedzibą w Łagiewnikach przy ul. Sportowej 9. Pamiętaj, że wniosek składa się w gminie właściwej ze względu na Twoje miejsce zamieszkania.
 • Wypełnić wniosek (pobierz wniosek o Kartę Dużej Rodziny).
 • Złożyć wniosek w GOPS w Łagiewnikach.
 • Odebrać Kartę Dużej Rodziny.
Aby zobaczyć poszczególne etapy zdobycia Karty Dużej Rodziny, polecamy kliknąć w powyższy baner. Graficzny baner przekieruje Państwa do animacji video, przedstawiająca omawiane czynności.

Uwaga!! Wniosek możesz złożyć osobiście albo może to zrobić inny pełnoletni członek rodziny (ojciec, matka, macocha, ojczym, pełnoletnie dzieci). Istnieje również możliwość złożenia wniosku on-line na stronie https://wnioski.mpips.gov.pl/ewnioski/ .

Co musisz przygotować?

dodatkowo:

 • ojciec i matka:
  • dowód osobisty lub paszport,
  • oświadczenie, że nie jesteście pozbawieni władzy rodzicielskiej ani ograniczeni we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci,
 • macocha i ojczym (małżonek jednego z rodziców):
  • dowód osobisty lub paszport,
  • akt małżeństwa,
 • dzieci poniżej 18 lat:
  • akt urodzenia albo dowód osobisty lub paszport,
 • dzieci powyżej 18 lat:
  • dowód osobisty lub paszport,
  • oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w szkole lub na studiach, albo zaświadczenie ze szkoły lub uczelni o planowanym ukończeniu nauki,
 • dzieci niepełnosprawne w wieku powyżej 18 lat:
  • dowód osobisty lub paszport,
  • orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności,
 • dzieci z rodzin zastępczych albo rodzinnego domu dziecka:
  • postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka,
 • osoby, które przebywają w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka:
  • oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka,
 • cudzoziemiec:
  • dokument, który potwierdzi prawo do mieszkania w Polsce,
  • zezwolenia na pobyt w kraju.

 

Informacje


Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U. z 2014 r. poz. 1863)
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie sposobu unieważnienia Karty Dużej Rodziny, wzorów graficznych oraz wzoru wniosku w sprawie przyznania Kart Dużej Rodziny (Dz.U. z 2014 r. poz. 1954)
 
Centrum Terapii Uzależnień "Saago" PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
środa, 13 stycznia 2016 07:29

Informujemy, że od 15 grudnia 2015 roku, osoby uzależnione od alkoholu, środków psychoaktywnych oraz rodziny tych osób, mogą w rama umowy NFZ zgłaszać się do Centrum Terapii Uzależnień "Saago" mieszczącego się w Ząbkowicach Śląski przy ul. Wrocławskiej 23. Aby podjąć leczenie, pacjenci nie potrzebują skierowania, jedynie dowód osobisty.

 

Godziny Otwarcia Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia

poniedziałek- wtorek od 9.00-15.00,

środa-piątek od 9.00-20.00

 

W razie wątpliwości i związanych z nimi pytaniami, prosimy kontaktować się pod numer 721-322-954.

Poprawiony: środa, 13 stycznia 2016 07:49
 
Nowe świadczenie w GOPS! PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 31 grudnia 2015 10:13

Uwaga! Nowelizacja ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw z dnia 24 lipca 2015 roku (Dziennik Ustaw z 21.08.2015 r. poz.1217) wprowadza od 1 stycznia 2016 r. nowy rodzaj świadczenia tzw. świadczenie rodzicielskie. Świadczenie rodzicielskie będzie przysługiwać osobom, które urodziły dziecko, a które nie otrzymują zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia macierzyńskiego. Uprawnionymi do pobierania tego świadczenia będą między innymi: osoby bezrobotne, studenci, rolnicy, a także wykonujący pracę na podstawie umów cywilnoprawnych, osoby zatrudnione lub prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, jeśli nie będą pobierały zasiłku macierzyńskiego.

 

Wysokość świadczenia rodzicielskiego - 1000 zł miesięcznie

Brak kryterium dochodowego.

 

Świadczenie rodzicielskie będzie przysługiwało przez rok (52 tygodnie) po urodzeniu dziecka w wysokości 1000 zł miesięcznie, a w przypadku urodzenia wieloraczków ten okres będzie mógł być wydłużony do 71 tygodni. UWAGA! Świadczenie to będą mogli otrzymywać także rodzice dzieci urodzonych przed 01.01.2016 r., którzy nie mają prawa do zasiłku macierzyńskiego ? w takim przypadku, świadczenie rodzicielskie będzie im przysługiwało od 1 stycznia 2016 roku do ukończenia przez dziecko 1 roku życia.

 

Świadczenie rodzicielskie między innymi nie będzie przysługiwało, jeżeli co najmniej jeden z rodziców dziecka będzie otrzymywał zasiłek macierzyński lub uposażenie za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu macierzyńskiego, okres dodatkowego urlopu macierzyńskiego, okres urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, okres dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego lub okres urlopu rodzicielskiego.

 

Od 1 stycznia 2016 r. zasiłki rodzinne wraz z dodatkami będą mogły być przyznawane nawet po przekroczeniu tzw. progu dochodowego. Za każde przekroczenie progu o 1 zł łączna kwota świadczeń przysługujących rodzinie będzie pomniejszana o 1 zł. Zmiany obejmą też rodziny, które obecnie nie mają prawa do świadczeń z powodu przekroczenia progu dochodowego. Wystarczy, że ponownie wystąpią z wnioskiem o wsparcie. Aktualnie kryterium dochodowe wynosi: 674 zł na osobę w rodzinie lub 764 zł dla rodzin z niepełnosprawnym dzieckiem.

 

Od 1 stycznia 2016 r., to jest po wejściu w życie przedmiotowej nowelizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych wprowadzającej świadczenie rodzicielskie, wnioski o świadczenia rodzicielskie będą przyjmowane przez tutejszy Ośrodek z siedzibą w Łagiewnikach przy ul. Sportowej 9. Druk wniosku o przyznanie świadczenia rodzicielskiego będzie dostępny po ogłoszeniu przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej przepisów wykonawczych.

 

Ustawa o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw z dnia 24 lipca 2015 (Dziennik Ustaw z 21.08.2015 r. poz.1217)

Poprawiony: czwartek, 31 grudnia 2015 10:42
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 10 z 26