GOPS Łagiewniki
Świadczenie wychowawcze PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
niedziela, 06 marca 2016 19:59
Świadczenie wychowawcze to znacząca pomoc finansowa ze strony państwa dla rodzin wychowujących dzieci.
Terminy składania wniosków

Na kolejny okres świadczeniowy trwający od 01 października 2018r. do 30 września 2019r. można złożyć wniosek o świadczenie wychowawcze w terminach:

 • od 1 lipca 2018r. drogą elektroniczną. Wniosek można złożyć za pomocą przyjaznych użytkownikowi narzędzi:
  • systemy bankowe
  • portal "emp@tia"
  • PUE ZUS
  • epuap
 • od 1 sierpnia 2018r. w formie tradycyjnej (papierowej)

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze złoży wniosek wraz z kompletem dokumentów w następujących terminach:

termin złożenia wniosku ustalenie prawa do świadczenia i jego pierwsza wypłata następuje do dnia
od dnia 01.07.2018r. do dnia 31.08.2018r. 31.10.2018r.
od dnia 01.09.2018r. do dnia 30.09.2018r. 31.11.2018r.
od dnia 01.10.2018r. do dnia 31.10.2018r. 31.12.2018r.
od dnia 1.11.2018r. do dnia 30.11.2018r 31.01.2019r
od dnia 01.12.2018r. do dnia 31.12.2018r. 28.02.2019r.
od dnia 01.02.2018r. rozpatrzenie wniosku na bieżąco

Uwaga! W przypadku gdy osoba złoży wniosek wraz kompletem dokumentów od dnia 01.11.2018r., świadczenie zostanie ustalone od miesiąca jego złożenia bez wyrównania za miesiące poprzednie.

Uprawnieni do świadczenia
 • Matka, ojciec, opiekun faktyczny dziecka (czyli taki, który wystąpił do sądu o jego przysposobienie albo opiekun prawny dziecka).
 • W przypadku zbiegu prawa rodziców, opiekunów prawnych dziecka lub opiekunów faktycznych dziecka do świadczenia wychowawczego, świadczenie wypłaca się temu z rodziców, opiekunów który faktycznie sprawuje opiekę nad dzieckiem. Jeżeli opieka nad dzieckiem sprawowana jest równocześnie przez oboje rodziców, opiekunów, świadczenie wypłaca się temu, kto pierwszy złoży wniosek.
Kryterium dochodowe
 • Świadczenie wychowawcze przysługuje w wysokości 500,00 zł miesięcznie na dziecko w rodzinie.
 • Świadczenie przysługuje do ukończenia przez dziecko 18 roku życia.
 • Osobom, które nie starają się o świadczenie wychowawcze na tzw. "pierwsze dziecko" świadczenie przysługuje niezależnie od dochodów w rodzinie. W takim przypadku nie ma potrzeby przedkładania dokumentów dotyczących sytuacji dochodowej.
 • Świadczenie wychowawcze przysługuje na "pierwsze dziecko" jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 800,00 zł. Jeżeli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne, świadczenie wychowawcze przysługuje na pierwsze dziecko osobom, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1 200,00 zł.
 • Rokiem kalendarzowym, który będzie brany pod uwagę przy ustalaniu prawa do świadczenia wychowawczego na okres trwający od 01.10.2018r. do 30.09.2019r. jest rok 2017.
Dodatkowe warunki dla samotnych rodziców

Przepisy wymagają spełnienia dodatkowych warunków w przypadku ubiegania się o świadczenie wychowawcze przez osobę samotnie wychowującą dziecko:

Zgodnie z dodanym art. 8 ust. 2 ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, świadczenie wychowawcze na dane dziecko nie przysługuje, jeżeli osobie samotnie wychowującej dziecko (panna, kawaler, wdowa, wdowiec, osoba rozwiedziona lub będąca w separacji orzeczonej wyrokiem sądu) nie zostało ustalone, na rzecz tego dziecka od jego rodzica, świadczenie alimentacyjne na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, chyba że:

 1. drugi z rodziców dziecka nie żyje;
 2. ojciec dziecka jest nieznany;
 3. powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone;
 4. sąd zobowiązał jedno z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka;
 5. dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obojga rodziców sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach.

W przypadku gdy osoba samotnie wychowująca dziecko, której prawo do świadczenia wychowawczego w stosunku do danego dziecka uzależnione jest od ustalenia na rzecz tego dziecka od jego rodzica świadczenia alimentacyjnego na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, złoży wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego i nie dołączy do wniosku tego tytułu wykonawczego, podmiot realizujący świadczenie wychowawcze przyjmuje wniosek i, w zakresie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego w stosunku do tego dziecka, wyznacza termin 3 miesięcy na dostarczenie tytułu wykonawczego.

Obowiązek informowania o wszelkich zmianach

W przypadku wystąpienia zmian mających wpływ na prawo do świadczenia wychowawczego osoba otrzymująca świadczenie wychowawcze jest obowiązana do niezwłocznego powiadomienia o tym organu właściwego wypłacającego to świadczenie.

Poprawiony: sobota, 30 czerwca 2018 19:30
 
Świadczenie wychowawcze - 500 plus PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 07 marca 2016 07:59

Ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci wprowadza w życie program "Rodzina 500 plus", w ramach którego rodzice będą otrzymywać świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł co miesiąc na drugie i kolejne dziecko niezależnie od dochodu. Rodziny, w których dochód nie przekracza 800 zł na osobę lub 1200 zł (w rodzinach wychowujących niepełnosprawne dziecko) - otrzymają je również na pierwsze lub jedyne dziecko.

 

500 zł to kwota netto, zwolniona z podatku dochodowego i nie będzie podlegać egzekucji, podobnie jak inne świadczenia dla rodzin. Świadczenie wychowawcze nie będzie liczone do dochodu przy ustalaniu prawa do innych świadczeń dla rodzin m.in. z pomocy społecznej, funduszu alimentacyjnego, świadczeń rodzinnych.

 

W Gminie Łagiewniki wniosek o świadczenie wychowawcze będzie można złożyć osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łagiewnikach, ul. Sportowa 9, za pośrednictwem Poczty Polskiej lub elektronicznie.

 

E-wniosek o świadczenie wychowawcze będzie można złożyć za pomocą portalu informacyjno - usługowego pod adresem https://empatia.mpips.gov.pl lub za pośrednictwem bankowości elektronicznej. Wnioski elektroniczne będzie można składać pod warunkiem posiadania podpisu elektronicznego weryfikowanego przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub posiadania profilu zaufanego w ePUAP.


Wnioski będzie można składać od dnia 1 kwietnia 2016r.


Więcej informacji można uzyskać na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w zakładce "Rodzina 500+" oraz w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łagiewnikach ul Sportowa 9 oraz telefonicznie pod nr tel. 74/8939984; mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .


Informacje będą również sukcesywnie umieszczane na stronie www.gopslagiewniki.pl

Poprawiony: wtorek, 08 marca 2016 09:25
 
Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 16 lutego 2016 09:32

Uprzejmie przypominamy, że dniach od 22 lutego 2016 r. do 26 lutego 2016 r. obchodzony będzie Tydzień Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem.


W związku z powyższym w okresie od 22 lutego 2016 r. ( poniedziałek ) do 26 lutego 2016 r. ( piątek ) w siedzibie Prokuratury Rejonowej w Dzierżoniowie przy ul. Rolnej 1 w godzinach od 8.00 do 15.00 będzie pełniony specjalny dyżur, w trakcie którego wyznaczony prokurator ( Zbigniew Kata ) będzie przyjmował osoby zainteresowane uzyskaniem pomocy w postaci porad prawnych, w tym informacji o uprawnieniach przysługujących ofiarom przestępstw w szczególności pokrzywdzonym w toku postępowania karnego.

 
Wnioski przez Internet! PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
piątek, 15 stycznia 2016 09:13

Uwaga! Od stycznia 2016r. istnieje możliwość ubiegania się o zasiłek, świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego, a także Kartę Dużej Rodziny przez Internet!  Dzięki nowym przepisom rodziny mają możliwość załatwienia wszelkich spraw drogą elektroniczną. Dzięki zmianom w ustawach proces wnioskowania i przyznawania świadczeń będzie sprawniejszy, czas niezbędny na wydanie decyzji - krótszy, weryfikacja uprawnień - dokładniejsza, i co najważniejsze - znikną niektóre uciążliwe dla świadczeniobiorców bariery administracyjne.


Aby móc złożyć wniosek bez udawania się do Ośrodka, należy wejść na stronę Empatii w zakładkę eWnioski:

 

 • zalogować się,
 • wypełnić odpowiedni wniosek,
 • podpisać wniosek używając bezpiecznego podpis elektronicznego bądź profilu zaufanego.

 

W przypadku osób które nie mają podpisu elektronicznego, a chciałyby złożyć w ten sposób wniosek, niezbędne jest założenia bezpłatnego konta na portalu ePUAP.  Natomiast w przypadku pierwszej wizyty na portalu Emp@tia , zarejestrujesz swoje konto klikając w pole "LOGOWANIE ZAKŁADANIE KONTA" (w prawym górnym rogu ekranu) strony.

 

Załączniki:
 
Karta Dużej Rodziny PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
piątek, 15 stycznia 2016 07:36

 

Dla kogo Karta Dużej Rodziny?


Karta Dużej Rodziny przysługuje dla każdego członka rodziny, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają na utrzymaniu przynajmniej troje dzieci, czyli są to:

 • ojciec i matka,
 • macocha lub ojczym (małżonek jednego z rodziców),
 • dzieci.

Kartę przyznaje się niezależnie od dochodu w rodzinie. Usługa jest bezpłatna, natomiast koszt wydania duplikatu Karty to 9,21 zł. O kartę dużej rodziny mogą się również starać rodziny zastępcze i rodzinnych dom dziecka.

Przed złożeniem wniosku należy również pamiętać, że aby otrzymać Kartę Dużej Rodziny, rodzice nie mogą być pozbawieni władzy rodzicielskiej w stosunku do co najmniej trojga dzieci, rodzice nie mogą być również ograniczeni we władzy rodzicielskiej przez umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej. W tym celu w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łagiewnikach podpisywane jest stosowne do tej sytuacji oświadczenie.

 

Jakie zniżki są oferowane?


Pełny wykaz zniżek zamieszczony jest na stronie rodzina.gov.pl , natomiast posiadając Kartę Dużej Rodziny, można otrzymać zniżki m.in. na:

 • paliwo,
 • energię elektryczną,
 • rozmowy telefoniczne,
 • przejazdy kolejowe - 37% na bilety jednorazowe, 49% na bilety miesięczne dla rodziców,
 • ulgi na paszporty- dla rodziców 50%, dla dzieci nawet do 75%,
 • inne.

 

Do kiedy przyznawana jest Karta Dużej Rodziny?


Rodzice otrzymują kartę bezterminowo, chyba że utracą władzę rodzicielską w stosunku do co najmniej 3 dzieci. Wtedy taka karta jest anulowana. Dzieciom które są niepełnoletnie karta wydawana jest do ukończenia przez nich 18 lat. Dzieci które uczą się w szkole lub studiują - do ukończenia nauki, maksymalnie do ukończenia 25 lat, dzieci niepełnosprawne - na czas obowiązywania orzeczenia o niepełnosprawności.


Co należy zrobić aby otrzymać Kartę?


 • Przyjść do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z siedzibą w Łagiewnikach przy ul. Sportowej 9. Pamiętaj, że wniosek składa się w gminie właściwej ze względu na Twoje miejsce zamieszkania.
 • Wypełnić wniosek (pobierz wniosek o Kartę Dużej Rodziny).
 • Złożyć wniosek w GOPS w Łagiewnikach.
 • Odebrać Kartę Dużej Rodziny.
Aby zobaczyć poszczególne etapy zdobycia Karty Dużej Rodziny, polecamy kliknąć w powyższy baner. Graficzny baner przekieruje Państwa do animacji video, przedstawiająca omawiane czynności.

Uwaga!! Wniosek możesz złożyć osobiście albo może to zrobić inny pełnoletni członek rodziny (ojciec, matka, macocha, ojczym, pełnoletnie dzieci). Istnieje również możliwość złożenia wniosku on-line na stronie https://wnioski.mpips.gov.pl/ewnioski/ .

Co musisz przygotować?

dodatkowo:

 • ojciec i matka:
  • dowód osobisty lub paszport,
  • oświadczenie, że nie jesteście pozbawieni władzy rodzicielskiej ani ograniczeni we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci,
 • macocha i ojczym (małżonek jednego z rodziców):
  • dowód osobisty lub paszport,
  • akt małżeństwa,
 • dzieci poniżej 18 lat:
  • akt urodzenia albo dowód osobisty lub paszport,
 • dzieci powyżej 18 lat:
  • dowód osobisty lub paszport,
  • oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w szkole lub na studiach, albo zaświadczenie ze szkoły lub uczelni o planowanym ukończeniu nauki,
 • dzieci niepełnosprawne w wieku powyżej 18 lat:
  • dowód osobisty lub paszport,
  • orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności,
 • dzieci z rodzin zastępczych albo rodzinnego domu dziecka:
  • postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka,
 • osoby, które przebywają w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka:
  • oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka,
 • cudzoziemiec:
  • dokument, który potwierdzi prawo do mieszkania w Polsce,
  • zezwolenia na pobyt w kraju.

 

Informacje


Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U. z 2014 r. poz. 1863)
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie sposobu unieważnienia Karty Dużej Rodziny, wzorów graficznych oraz wzoru wniosku w sprawie przyznania Kart Dużej Rodziny (Dz.U. z 2014 r. poz. 1954)
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 7 z 24