Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
 
GOPS Łagiewniki
Zaproszenie na prezentację PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
środa, 25 maja 2016 07:03

Zaproszenie na prezentację "Strategii rozwiązywania problemów społecznych Gminy Łagiewniki na lata 2016 - 2022"


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łagiewnikach przystąpił do opracowania "Strategii rozwiązywania problemów społecznych Gminy Łagiewniki na lata 2016 - 2022". Będzie to kluczowy dokument wyznaczający cele i kierunki działań służące rozwojowi społecznemu oraz poprawie jakości życia aż na siedem najbliższych lat.Bardzo ważne jest aby mieszkańcy gminy byli aktywnymi uczestnikami toczących się prac nad dokumentem. Dlatego też, serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych na spotkanie w sprawie omówienia Strategii, które odbędzie się 9 czerwca 2016r. o godz. 10.30 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Łagiewnikach przy ul. Jedności Narodowej 21. Podczas spotkania będziemy omawiać dokument, analizować lokalne problemy, potrzeby i zasoby wpisujące się w obszar polityki społecznej. Liczymy na Państwa aktywny udział w spotkaniu, ponieważ tylko wspólnemu wysiłkowi może powstać dokument odpowiadający rzeczywistym potrzebom, którego realizacja przyczyni się do poprawy sytuacji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem, a także wzmocni aktywność całej lokalnej społeczności.

 

Opinie oraz uwagi dotyczące dokumentu można również wysyłać drogą elektroniczną na adres Ośrodka: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Łagiewnikach


Lucyna Torbus

 

Załączniki:

1. Strategia rozwiązywania problemów społecznych

Poprawiony: środa, 25 maja 2016 07:29
 
PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 07 marca 2016 11:04

Poprawiony: poniedziałek, 07 marca 2016 11:10
 
Świadczenie wychowawcze - Projekt "Rodzina 500 + " PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
niedziela, 06 marca 2016 19:59

Program "Rodzina 500 plus" - podstawa prawna: Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r.o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz. 195)

 

Świadczenie wychowawcze to znacząca pomoc finansowa ze strony państwa dla rodzin wychowujących dzieci. Zadaniem programu jest przede wszystkim zwiększenie poczucia bezpieczeństwa ekonomicznego poprzez realne wsparcie w wychowaniu dzieci. W konsekwencji ma być zachętą do posiadania potomstwa.

Wnioski można składać już od 1 kwietnia 2016 r.
Kto złoży wniosek do 1 lipca 2016 r. dostanie wyrównanie od 1 kwietnia.
Jeżeli wniosek wpłynie w terminie od 1 kwietnia do 1 lipca 2016 r. organ ma na wydanie
decyzji i wypłacenie świadczenia wychowawczego trzy miesiące, licząc od dnia złożenia
wniosku z kompletem dokumentów.
Jeżeli wniosek zostanie złożony po 1 lipca, świadczenie zostanie przyznane od miesiąca jego złożenia bez wyrównania za miesiące poprzednie.

 

Kto otrzyma świadczenie 500 zł?

 

 • Świadczenie wychowawcze przysługuje matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka (czyli takiemu, który wystąpił do sądu o jego przysposobienie albo opiekunowi prawnemu dziecka.
 • Świadczenie wychowawcze przysługuje, do dnia ukończenia przez dziecko 18 roku życia.
 • W przypadku zbiegu prawa rodziców, opiekunów prawnych dziecka lub opiekunów faktycznych dziecka do świadczenia wychowawczego, świadczenie wypłaca się temu z rodziców, opiekunów który faktycznie sprawuje opiekę nad dzieckiem. Jeżeli opieka nad dzieckiem sprawowana jest równocześnie przez oboje rodziców, opiekunów, świadczenie wypłaca się temu, kto pierwszy złoży wniosek.
 • W przypadku urodzenia dziecka, ukończenia przez dziecko 18 roku życia lub w przypadku gdy dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu jest pod opieką naprzemienną obydwojga rodziców rozwiedzionych, żyjących w separacji lub żyjących w rozłączeniu, kwotę świadczenia wychowawczego przysługującą za niepełny miesiąc ustala się, dzieląc kwotę tego świadczenia przez liczbę wszystkich dni kalendarzowych w tym miesiącu, a otrzymaną kwotę mnoży się przez liczbę dni kalendarzowych, za które to świadczenie przysługuje. Kwotę świadczenia wychowawczego przysługującą za niepełny miesiąc zaokrągla się do 10 groszy w górę.

 

Kryterium dochodowe:


Świadczenie wychowawcze przysługuje w wysokości 500,00 zł miesięcznie na dziecko w rodzinie.

 

Osobom, które nie starają się o świadczenie wychowawcze na tzw. "pierwsze dziecko" świadczenie przysługuje niezależnie od dochodów w rodzinie. W takim przypadku nie ma potrzeby przedkładania dokumentów dotyczących sytuacji dochodowej.

 

Świadczenie wychowawcze przysługuje na "pierwsze dziecko" jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 800,00 zł. Jeżeli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne, świadczenie wychowawcze przysługuje na pierwsze dziecko osobom, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1 200,00 zł.

 

Określone w przepisach określenie "pierwsze dziecko" - oznacza jedyne lub najstarsze dziecko w rodzinie w wieku do ukończenia 18. roku życia; w przypadku dzieci urodzonych tego samego dnia, miesiąca i roku, będących najstarszymi dziećmi w rodzinie w wieku do ukończenia 18. roku życia, pierwsze dziecko oznacza jedno z tych dzieci wskazane przez osobę która składa wniosek.

 

Rokiem kalendarzowym, który będzie brany pod uwagę przy ustalaniu prawa do świadczenia wychowawczego na okres trwający od 1 kwietnia 2016 r. do 30 września 2017 r. jest rok 2014.

 

Utrata / uzyskanie dochodu:


W przypadku utraty dochodu przez członka rodziny lub dziecko pozostające pod opieką opiekuna prawnego w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na jaki ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego, lub po tym roku, ustalając ich dochód, nie uwzględnia się dochodu utraconego.


Jeżeli mówimy o utracie dochodu - oznacza to utratę dochodu spowodowaną:

 

a) uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego,
b) utratą prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,
c) utratą zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
d) utratą zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej,
e) wyrejestrowaniem pozarolniczej działalności gospodarczej lub zawieszeniem jej wykonywania w rozumieniu art. 14a ust. 1d Ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 584, z późn. zm.),


(Art 14 a ust 1d cyt. powyżej ustawy: "Przedsiębiorca niezatrudniający pracowników prowadzący działalność gospodarczą przez okres co najmniej 6 miesięcy może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na okres do 3 lat w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez nie 5 roku życia, a w przypadku dziecka, które z powodu stanu zdrowia potwierdzonego orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności wymaga osobistej opieki osoby prowadzącej działalność gospodarczą, na okres do 6 lat, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez dziecko 18 roku życia)".


f) utratą zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
g) utratą zasądzonych świadczeń alimentacyjnych w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do tych świadczeń lub utratą świadczeń pieniężnych wypłacanych w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do świadczeń alimentacyjnych,
h) utratą świadczenia rodzicielskiego,
i) utratą zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników,
j) utratą stypendium doktoranckiego określonego w art. 200 ust. 1 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.).


Jeżeli mówimy o uzyskaniu dochodu - oznacza to uzyskanie dochodu spowodowane:


a) zakończeniem urlopu wychowawczego,
b) uzyskaniem prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,
c) uzyskaniem zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
d) uzyskaniem zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej,
e) rozpoczęciem pozarolniczej działalności gospodarczej lub wznowieniem jej wykonywania po okresie zawieszenia w rozumieniu art. 14a ust. 1d Ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej,
f) uzyskaniem zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
g) uzyskaniem świadczenia rodzicielskiego,
h) uzyskaniem zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników,
i) uzyskaniem stypendium doktoranckiego określonego w art. 200 ust. 1 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym; W przypadku gdy członek rodziny jest umieszczony w pieczy zastępczej lub w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie, ustalając dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie uwzględnia się osoby umieszczonej w pieczy zastępczej lub w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie.

 


Ustalenie dochodu z gospodarstwa rolnego


W przypadku ustalania dochodu z gospodarstwa rolnego przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 1/12 dochodu ogłaszanego corocznie, w drodze obwieszczenia, przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 18 Ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1381, z 2014 r. poz. 40 oraz z 2015 r. poz. 1045).


Przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2014 r. wynosił 2506 zł tj. 208,83 zł miesięcznie.


Ustalając dochód rodziny uzyskany z gospodarstwa rolnego, do powierzchni gospodarstwa stanowiącego podstawę wymiaru podatku rolnego wlicza się obszary rolne oddane w dzierżawę, z wyjątkiem (w tym przypadku dochód uzyskany z gospodarstwa rolnego pomniejsza się o zapłacony czynsz z tytułu dzierżawy):

 

 1. oddanej w dzierżawę, na podstawie umowy dzierżawy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, części lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego;
 2. gospodarstwa rolnego wniesionego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną;
 3. gospodarstwa rolnego oddanego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej oraz w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Ustalając dochód rodziny uzyskany z wydzierżawionego od Agencji Nieruchomości Rolnych gospodarstwa rolnego, dochód uzyskany z gospodarstwa rolnego pomniejsza się o zapłacony czynsz z tytułu dzierżawy.

Obowiązek informowania o wszelkich zmianach

W przypadku wystąpienia zmian mających wpływ na prawo do świadczenia wychowawczego osoba otrzymująca świadczenie wychowawcze jest obowiązana do niezwłocznego powiadomienia o tym organu właściwego wypłacającego to świadczenie.

Niezależnie pobrane świadczenia wychowawcze

Osoba, która pobrała nienależnie świadczenie wychowawcze, jest obowiązana do jego zwrotu.
Za nienależnie pobrane świadczenie wychowawcze uważa się:
 1. świadczenie wychowawcze wypłacone mimo zaistnienia okoliczności powodujących ustanie lub zawieszenie prawa do świadczenia wychowawczego albo wstrzymanie wypłaty świadczenia wychowawczego, jeżeli osoba pobierająca to świadczenie była pouczona o braku prawa do jego pobierania;
 2. świadczenie wychowawcze przyznane lub wypłacone na podstawie fałszywych zeznań lub dokumentów albo w innych przypadkach świadomego wprowadzenia w błąd przez osobę pobierającą to świadczenie;
 3. świadczenie wychowawcze wypłacone w przypadku gdy marszałek województwa ustali że w danej sprawie mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego za okres od dnia, w którym osoba stała się uprawniona do świadczeń na rodzinę w innym państwie w związku ze stosowaniem przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, do dnia wydania decyzji o uchyleniu decyzji przyznającej świadczenie wychowawcze;
 4. świadczenie wychowawcze przyznane na podstawie decyzji, której następnie stwierdzono nieważność z powodu jej wydania bez podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa albo świadczenie wychowawcze przyznane na podstawie decyzji, która została następnie uchylona w wyniku wznowienia postępowania i osobie odmówiono prawa do świadczenia wychowawczego;
 5. świadczenie wychowawcze wypłacone osobie innej niż osoba, która została wskazana w decyzji przyznającej świadczenie wychowawcze, z przyczyn niezależnych od organu, który wydał tę decyzję.
Od kwot nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego naliczane są odsetki ustawowe za opóźnienie.

Poprawiony: wtorek, 08 marca 2016 22:01
 
Świadczenie wychowawcze - 500 plus PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 07 marca 2016 07:59

Ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci wprowadza w życie program "Rodzina 500 plus", w ramach którego rodzice będą otrzymywać świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł co miesiąc na drugie i kolejne dziecko niezależnie od dochodu. Rodziny, w których dochód nie przekracza 800 zł na osobę lub 1200 zł (w rodzinach wychowujących niepełnosprawne dziecko) - otrzymają je również na pierwsze lub jedyne dziecko.

 

500 zł to kwota netto, zwolniona z podatku dochodowego i nie będzie podlegać egzekucji, podobnie jak inne świadczenia dla rodzin. Świadczenie wychowawcze nie będzie liczone do dochodu przy ustalaniu prawa do innych świadczeń dla rodzin m.in. z pomocy społecznej, funduszu alimentacyjnego, świadczeń rodzinnych.

 

W Gminie Łagiewniki wniosek o świadczenie wychowawcze będzie można złożyć osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łagiewnikach, ul. Sportowa 9, za pośrednictwem Poczty Polskiej lub elektronicznie.

 

E-wniosek o świadczenie wychowawcze będzie można złożyć za pomocą portalu informacyjno - usługowego pod adresem https://empatia.mpips.gov.pl lub za pośrednictwem bankowości elektronicznej. Wnioski elektroniczne będzie można składać pod warunkiem posiadania podpisu elektronicznego weryfikowanego przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub posiadania profilu zaufanego w ePUAP.


Wnioski będzie można składać od dnia 1 kwietnia 2016r.


Więcej informacji można uzyskać na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w zakładce "Rodzina 500+" oraz w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łagiewnikach ul Sportowa 9 oraz telefonicznie pod nr tel. 74/8939984; mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .


Informacje będą również sukcesywnie umieszczane na stronie www.gopslagiewniki.pl

Poprawiony: wtorek, 08 marca 2016 09:25
 
Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 16 lutego 2016 09:32

Uprzejmie przypominamy, że dniach od 22 lutego 2016 r. do 26 lutego 2016 r. obchodzony będzie Tydzień Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem.


W związku z powyższym w okresie od 22 lutego 2016 r. ( poniedziałek ) do 26 lutego 2016 r. ( piątek ) w siedzibie Prokuratury Rejonowej w Dzierżoniowie przy ul. Rolnej 1 w godzinach od 8.00 do 15.00 będzie pełniony specjalny dyżur, w trakcie którego wyznaczony prokurator ( Zbigniew Kata ) będzie przyjmował osoby zainteresowane uzyskaniem pomocy w postaci porad prawnych, w tym informacji o uprawnieniach przysługujących ofiarom przestępstw w szczególności pokrzywdzonym w toku postępowania karnego.

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 6 z 23